อัพเดต
การเลือกใช้งานปั๊มนํ้า
ปั๊มน้ำ คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มแรงดันของน้ำไว้ส่งน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง มีทั้งแบบที่ใช้มอเตอร์ และ เครื่องยนต์ ทำหน้าที่หมุนส่งกำลังให้ปั๊มน้ำทำงานเพื่อเพิ่มแรงดันและส่งน้ำออกไปชนิดของปั๊ม1.ปั๊มน้ำอัตโนมัติ เหมาะสำหรับอาคาร ตึกแถว ทาวเฮาส์2.ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ เหมาะสำหรับอพาร์ทเมนท์ บ้านเดี่ยว ปั๊มชนิดนี้แรงดันคงที่และน้ำสม่ำเสมอ3.ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหมาะสำหรับงานเกษตร สูบน้ำขึ้นที่สูง สปริงเกอร์ ปั๊มชนิดนี้สูบน้ำมากและส่งน้ำแรง4.ปั๊มน้ำจุ่ม เหมาะสำหรับสูบน้ำออก เช่น น้ำท่วม ปั๊้มชนิดนี้กำลังส่งต่ำแต่สูบน้ำได้ปริมาณมากสิ่งที่ควรรู้ในการเลือกซื้อปั๊มน้ำ1.ปริมาณน้ำ2.จำนวนแรงม้า3.ขนาดท่อดูด ท่อส่งของปั๊ม4.ไฟที่ใช้5.ระยะทางการส่งน้ำการเลือกซื้อปั๊ม1.รู้รายละเอียดการใช้งาน เช่น ถ้าจะติดตั้งสปริงเกอร์ต้องรู้ประมาณน้ำและแรงดันของสปริงเกอร์ฺ2.เลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ปั๊มหอยโข่งสำหรับงานเกษตร3.เลือกขนา่ดของปั๊ม ในการเลือกต้องดูว่าต้องการน้ำเท่าไรเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้ปั๊มน้ำได้เต๊มศักยภาพ
เกษตรพังงา แนะการดูแลพืชหน้าแล้ง
นายสมมารถ สยมภาค เกษตรกร จังหวัดพังงา แนะนำว่า ในช่วงหน้าแล้ง ขอให้เฝ้าระวังการเกิดไฟไหม้สวนและสาเหตุจากภัยแล้ง อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชได้ ส่งผลให้การติดดอกออกผลลดลง ทำให้คุณภาพผลผลิตตกตํ่าเสียหายหรืออาจทำให้ต้นพืชตายได้ จึงแนะนำวิธีป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยขอให้เกษตรกรหมั่นดูแลรักษาพืชในช่วงหน้าแล้ง ดังนี้-ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่รอบโคนต้นพืช แต่ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีช่วงหน้าแล้ง หากมีความจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมี ต้องให้ดินมีความชุ่มชื้นพอ-กรณีในสวนผลไม้ ไม่ควรใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช เนื่องจากจะทำให้หญ้าตาย ดินแห้ง ขาดความชุ่นชื้น ส่งผลให้ระบบรากเสียหาย ไม่สามารถดูดซับสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งเมื่อหญ้าตาย เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้สวนได้อีกด้วย-ควรกำจัดวัชพืชในสวนโดยวิธีการตัดหญ้า ถางหญ้า แล้วนำเศษวัชพืชไปคลุมโคนต้นไม้ที่ยังเล็กอยู่ เป็นการรักษาความชุ่มชื้นและสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋มหมักต่อไป-ไม่ควรไถพรวนดินในสวน หรือแปลงพืช เพราะเป็นการทำลายระบบรากพืช ทำลายระบบนิเวศ ทำให้ดินสูญเสียความชื้น และควรทำแนวป้องกันไฟไหม้สวนด้วย
นํ้าคือชีวิต
          ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการใช้นํ้าสิ้นเปลืองมากประเทศนึงของโลกเฉพาะในภาคเกษตรกร เทคโนโลยีการให้นํ้าพืชเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ สุภาพพืชแข็งแรง มีผลต่อการลดระบาดของโรค แมลงศัตรูพืช ทำให้ผลิตผลมีคุณภาพสูงขึ้นทั้งความหวาน สีและความแน่นเนื้อ                    ปัจจุบันและอนาคตการเกษตรเป็นมากกว่าปัจจัยสี่แต่ยังมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าด้านอื่นๆ อีกมากมาย การเกษตรจะต้องมีพื้นฐานสำคัญคือดิน นํ้า อากาศ การจัดการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติแจ้งว่านํ้าทั้งโลก 97.5% เป็นนํ้าเค็ม 2.5% เท่านั้นที่เป็นนํ้าจืด ไข่ไก่ 1 ฟอง ใช้นํ้า 135 ลิตร ประชากรโลก 1 คนใช้นํ้าเฉลี่ย 3000 ลิตรต่อวัน ดังนั้นการจัดการทรัพยากรนํ้าในอนาคตจะเป็นประเด็นสำคัญของการเป็นอยู่ของมนุษย์ชาติ
การรักษาอุปกรณ์ทางการเกษตรไม่ให้ขึ้นสนิม
เครื่องมือเกษตร การทำงาน เกษตรที่เกี่ยวกับการปลูกพืชมีหลายขั้นตอน  เช่น  การเตรียมดิน  การเพาะพันธุ์  การรดน้ำ  เป็นต้น  ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะใช้เครื่องมือไม่เหมือนกัน  เราจึงควรรู้จักเครื่องมือเกษตร  เพื่อจะนำไปใช้งานได้ถูกต้อง เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ควรรู้จัก  มีดังนี้ 1.  จอบ  มีหน้าที่ขุดดิน  ถากหญ้า  และดายหญ้า  วิธีดูแล  ล้างให้สะอาด  และเช็ดให้แห้ง  แล้วทาน้ำมันตรงส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันสนิม 2.  เสียม  มีหน้าที่ขุดหลุม  ขุดดิน  และพรวนดิน  วิธีดูแล  ล้างให้สะอาด  และเช็ดให้แห้ง  แล้วทาน้ำมันตรงส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันสนิม 3.  บัวรดน้ำ  มีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ขนาดเล็ก ๆ  วิธีดูแล  คว่ำให้น้ำแห้งแล้วเก็บเข้าที่ 4.  ถังน้ำ  มีหน้าที่ใส่น้ำเพื่อนำไปถ่ายใส่บัวรดน้ำ  หรือใส่น้ำเพื่อนำไปรดต้นไม้ขนาดใหญ่  วิธีดูแล  ล้างให้สะอาดและคว่ำเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 5.  สายยาง  มีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ที่โตแล้ว  และมีขนาดค่อนข้างใหญ่  วิธีดูแลล้างให้สะอาด  แล้วม้วนเก็บเข้าที่  อย่าให้มีส่วนใดหักงอ 6.  ส้อมพรวน  มีหน้าที่พรวนดินรอบ ๆ โคนต้นพืช  วิธีดูแล  ล้างให้สะอาด  และเช็ดให้แห้ง  แล้วทาน้ำมันตรงส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันสนิม 7.  ช้อนปลูก  มีหน้าที่ขุดหลุม  ย้ายต้นกล้า  ตักดิน  และตักปุ๋ย  พืช  วิธีดูแล  ล้างให้สะอาด  และเช็ดให้แห้ง  แล้วทาน้ำมันตรงส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันสนิม เกร็ดน่ารู้คู่บ้าน เราสามารถประดิษฐ์บัวรดน้ำขึ้นใช้เองได้  โดยนำกระป๋องนมมาทำเป็นตัวบัวรดน้ำ  แล้วใช้ตะปูตอกที่ก้นกระป๋องหลาย ๆ รู  เพียงเท่านี้ก็จะได้บัวรดน้ำไว้ใช้ เครื่องมือการเกษตรเกี่ยวกับพืช[บัวรดน้ำ] [ถังน้ำ] [กรรไกรตัดหญ้า] [มีดดายหญ้า] [กรรไกรตัดกิ่ง]  บัวรดน้ำการใช้ ใช้สำหรับรดน้ำพืช  น้ำที่ออกจากฝักบัวจะเป็นฝอยกระจายทั่วต้นพืช    ทำให้พืชได้รับน้ำอย่างทั่วถึง  และส่วนต่าง ๆ ของพืชไม่หักง่าย  การใช้     บัว รดน้ำ  ถ้าไม่ระมัดระวังจะเสียหายง่ายที่ส่วนคอของ     ฝักบัวจึงควรจับที่หูหิ้วหรือที่มือจับเท่านั้น ความปลอดภัยในการใช้ ก่อนใช้ควรตรวจดูสภาพของบัวรดน้ำตรงที่มือจับหรือหูหิ้วเสียก่อน    ถ้าชำรุดควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้  และขณะที่ใช้ต้องจับถือให ้แน่นเพื่อไม่ให้ตกลงเท้า การทำความสะอาดและเก็บรักษา ภายหลังการใช้แล้ว  ควรล้างทำความสะอาดถังตัวถังและฝักบัว      อย่าให้เศษหญ้าหรืออย่างอื่นอุดตัน  แล้วคว่ำเก็บเข้าที่ ถังน้ำ  การใช้ ใช้สำหรับตักน้ำจากบ่อหรือสระใส่บัวรดน้ำ หรือใช้สำหรับรด   ต้นไม้  โดยใช้มือวักน้ำก็ได้ ถ้าไม่มีบัว ความปลอดภัยในการใช้ ก่อนใช้ควรสำรวจดูตรงหูหิ้วและเชือก(ถ้าต้องหาบ)  เมื่อเห็น   ว่าไม่ ปลอดภัยควร        ซ่อมแซมก่อนนำไปใช้  และขณะที่ใช้ต้องจับหรือหิ้วให้แน่น  เพื่อไม่ให้ตกลงเท้า การทำความสะอาดและเก็บรักษา ภายหลังการใช้ควรทำความสะอาดเช็ด     ให้แห้ง  เก็บคว่ำ    เข้าที่ กรรไกรตัดหญ้า   การใช้ ใช้สำหรับตัดหญ้าหรือตกแต่งรั้วต้นไม้หรือตัดหญ้าในสนามที่มีมุมแคบ  ความปลอดภัยในการใช้ ขณะที่ใช้ควรระมัดระวังคนที่อยู่ข้างเคียง  ไม่ควรใช้มือจับ   ใกล้โคนกรรไกรมากเกินไป  มือจะพลาดไปถูกคมของกรรไกรได้  ขณะใช้ควรระวังไม่ให้ปลายกรรไกร    ไปถูกผู้อื่นด้วย การทำความสะอาดและเก็บรักษา ภายหลังการใช้ควรล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้ง ทาน้ำมัน กันสนิม  หยอดน้ำมัน เก็บเข้าที่   โดยการแขวน มีดดายหญ้า      การใช้ ใช้สำหรับดายหญ้าหรือถางหญ้าที่ขึ้นสูง  ซึ่งไม่สามารถที่    จะใช้กรรไกรตัดหญ้าได้ ความปลอดภัยในการใช้ ก่อนใช้ควรตรวจดูว่าด้ามแน่นดีหรือไม่  ขณะใช้มีดดายหญ้าต้องระมัดระวังให้มาก  เพราะมีดดายหญ้ามีความคม อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้ที่อยู่ข้างเคียง ควรคำนึงถึงรัศมีของมีด  ไม่ควรใช้มีดดายหญ้าแกว่งเล่นหยอกล้อกัน การทำความสะอาดและเก็บรักษา เมื่อใช้มีดดายหญ้าแล้ว  ควรล้างทำความสะอาดโดยใช้ผ้า   เช็ดให้แห้ง  ทาน้ำมันกันสนิม  ด้วยจะช่วยรักษาคมมีดให้อยู่ได้ นาน  แล้วเก็บเข้าที่ กรรไกรตัดกิ่ง   การใช้ ใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็ก เช่น  กิ่งที่แห้งไม่ สมบูรณ์  เป็นโรคและแมลงกัดกิน  หรือใช้ตัดแต่งพืชที่มี ใบและกิ่งหนา   เกินไป  ก่อนใช้ควรปลดที่รัดสปริงออก  ใช้มือที่ผู้ใช้ถนัดจับโดยใช้อุ้งมือบริเวณนิ้วหัวแม่มือบังคับกรรไกร  ตอนบนในการตัดกิ่ง ความปลอดภัยในการใช้ ขณะตัดแต่งกิ่งควรใช้อย่างระมัดระวังโดยไม่ให้หลุดมือหรือแกว่งเล่น การทำความสะอาดและเก็บรักษา ภายหลังการใช้ควรล้าง  เช็ดทำความสะอาด     ทาน้ำมัน   กันสนิม  และหยอดน้ำมันตรงสปริงขากรรไกร  แล้วเก็บเข้าที่    โดยการแขวน