อัพเดต
เกษตรพังงา แนะการดูแลพืชหน้าแล้ง
นายสมมารถ สยมภาค เกษตรกร จังหวัดพังงา แนะนำว่า ในช่วงหน้าแล้ง ขอให้เฝ้าระวังการเกิดไฟไหม้สวนและสาเหตุจากภัยแล้ง อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชได้ ส่งผลให้การติดดอกออกผลลดลง ทำให้คุณภาพผลผลิตตกตํ่าเสียหายหรืออาจทำให้ต้นพืชตายได้ จึงแนะนำวิธีป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยขอให้เกษตรกรหมั่นดูแลรักษาพืชในช่วงหน้าแล้ง ดังนี้

-ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่รอบโคนต้นพืช แต่ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีช่วงหน้าแล้ง หากมีความจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมี ต้องให้ดินมีความชุ่มชื้นพอ

-กรณีในสวนผลไม้ ไม่ควรใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช เนื่องจากจะทำให้หญ้าตาย ดินแห้ง ขาดความชุ่นชื้น ส่งผลให้ระบบรากเสียหาย ไม่สามารถดูดซับสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งเมื่อหญ้าตาย เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้สวนได้อีกด้วย

-ควรกำจัดวัชพืชในสวนโดยวิธีการตัดหญ้า ถางหญ้า แล้วนำเศษวัชพืชไปคลุมโคนต้นไม้ที่ยังเล็กอยู่ เป็นการรักษาความชุ่มชื้นและสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋มหมักต่อไป

-ไม่ควรไถพรวนดินในสวน หรือแปลงพืช เพราะเป็นการทำลายระบบรากพืช ทำลายระบบนิเวศ ทำให้ดินสูญเสียความชื้น และควรทำแนวป้องกันไฟไหม้สวนด้วย