การรับประกันสินค้า
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. บริษัท เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะรับประกันสินค้าที่ขายโดยบริษัทฯ หรือ ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ โดยเริ่มนับจากวันที่ท่าน(ลูกค้ารายแรก) ได้รับสินค้า

2. การรับประกันเป็นไปตามระยะเวลาการรับประกันและภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน ถ้าหากมีความเสียหายอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องของวัสดุชิ้นส่วนหรือกระบวนการผลิตจากโรงงานผู้ผลิต หรือภายใต้การใช้งานและ การบำรุงรักษาตามปกติ บริษัทฯยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนวัสดุชิ้นส่วนที่บกพร่อง ให้โดยไม่คิดมูลค่า


3. เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

    3.1 การเสื่อมสภาพตามปกติแห่งการใช้ หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ไฟไหม้, นํ้าท่วม

    3.2 ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือผู้หนึ่งผู้ใดเจตนาทำลาย

    3.3 ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำและคู่มือการใช้

    3.4 ความเสียหายที่เกิดจากการใช้อะไหล่ ชิ้นส่วน ที่บริษัทไม่รับรอง

    3.5 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซ่อม ดัดแปลงสภาพ โดยวิธีการไม่ถูกต้องหรือความประมาทของผู้ใช้