การรับประกันสินค้า
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. บริษัท เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะรับประกันสินค้าที่ขายโดยบริษัทฯ หรือ ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ โดยเริ่มนับจากวันที่ท่าน(ลูกค้ารายแรก) ได้รับสินค้า

2. การรับประกันเป็นไปตามระยะเวลาการรับประกันและภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน ถ้าหากมีความเสียหายอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องของวัสดุชิ้นส่วนหรือกระบวนการผลิตจากโรงงานผู้ผลิต หรือภายใต้การใช้งานและ การบำรุงรักษาตามปกติ บริษัทฯยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนวัสดุชิ้นส่วนที่บกพร่อง ให้โดยไม่คิดมูลค่า


3. เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

    3.1 การเสื่อมสภาพตามปกติแห่งการใช้ หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ไฟไหม้, นํ้าท่วม
    3.2 ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือผู้หนึ่งผู้ใดเจตนาทำลาย
    3.3 ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำและคู่มือการใช้
    3.4 ความเสียหายที่เกิดจากการใช้อะไหล่ ชิ้นส่วน ที่บริษัทไม่รับรอง
    3.5 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซ่อม ดัดแปลงสภาพ โดยวิธีการไม่ถูกต้องหรือความประมาทของผู้ใช้
หัวข้อการรับประกันสินค้า (ภาษาไทย)3

 
รายละเอียดการรับประกันสินค้า (ภาษาไทย)3 รายละเอียดการรับประกันสินค้า (ภาษาไทย)3 รายละเอียดการรับประกันสินค้า (ภาษาไทย)3 รายละเอียดการรับประกันสินค้า (ภาษาไทย)3 รายละเอียดการรับประกันสินค้า (ภาษาไทย)3

หัวข้อการรับประกันสินค้า (ภาษาไทย)2

รายละเอียดการรับประกันสินค้า (ภาษาไทย)2

หัวข้อการรับประกันสินค้า (ภาษาไทย)1

รายละเอียดการรับประกันสินค้า (ภาษาไทย)1