อัพเดต
นํ้าคือชีวิต
          ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการใช้นํ้าสิ้นเปลืองมากประเทศนึงของโลกเฉพาะในภาคเกษตรกร เทคโนโลยีการให้นํ้าพืชเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ สุภาพพืชแข็งแรง มีผลต่อการลดระบาดของโรค แมลงศัตรูพืช ทำให้ผลิตผลมีคุณภาพสูงขึ้นทั้งความหวาน สีและความแน่นเนื้อ
          
          ปัจจุบันและอนาคตการเกษตรเป็นมากกว่าปัจจัยสี่แต่ยังมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าด้านอื่นๆ อีกมากมาย การเกษตรจะต้องมีพื้นฐานสำคัญคือดิน นํ้า อากาศ การจัดการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติแจ้งว่านํ้าทั้งโลก 97.5% เป็นนํ้าเค็ม 2.5% เท่านั้นที่เป็นนํ้าจืด ไข่ไก่ 1 ฟอง ใช้นํ้า 135 ลิตร ประชากรโลก 1 คนใช้นํ้าเฉลี่ย 3000 ลิตรต่อวัน ดังนั้นการจัดการทรัพยากรนํ้าในอนาคตจะเป็นประเด็นสำคัญของการเป็นอยู่ของมนุษย์ชาติ