อัพเดต
บริษัท เอส.ที.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลน และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู
S__10919959
S__10920007S__10920008S__10920009S__10920013
S__10920017S__10920019S__10920020S__10920021S__21684261S__21684245