อัพเดต
บริษัท เอส.ที.ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่งทีมงานไปช่วยประกอบอาหารเพื่อส่งให้แก่ รพ.สงฆ์ โควิด-19 "เราไม่ทิ้งกัน"
S__51798060