อัพเดต
Green Industry


Green Industry Certificate


เพื่อแสดงถึงการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า บริษัท เอส.ที.ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2  ณ วันที่ 25 เมษายน 2559