อัพเดต
งานสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
     ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทางบริษัทได้เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการให้บริการวิชาการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย รองศาตราจารย์ตฤน แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการอธิบดีวิทยาเขตกำแพงแสน