เกี่ยวกับองค์กร
ผู้บริหาร

แสง            จันทรแสงเจริญ         ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ
ณัฐวีร์        จันทรแสงเจริญ        กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการทั่วไป
ณัฐฑินี      จันทรแสงเจริญ       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ
ณัฐพล       จันทร์แสงเจริญ       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/
                                                                ผู้จัดการคลังสินค้า 


นโยบาย
     มุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบตรงเวลา การบริการที่ดี
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

วิสัยทัศน์
     ภายในปี 2563 เอส.ที.ไอ. จะเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในการผลิตเครื่องทุ่นแรงเพื่อการเกษตรคุณภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน และมีฐานธุรกิจที่เข็มแข็งภายในประเทศ