โปรโมชั่น
ดาวบินครบรอบ 60 ปี ตอบแทนความไว้วางใจ มอบรางวัลจับคู่ได้ทั้งผู้ขาย ได้ทั้งผู้ซื้อ