ผู้แทนจำหน่าย
บริษัท สมมุติ3 จำกัด
00/000 ถนนสมมุติ ซอยมีโชค
ตำบลดี อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่
00000

โทร. 000 000 000
www.company.com